EM Carbon

Artikel 1: Definities

EM Carbon gevestigd te Deventer, KvK-nummer:76844528, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.

In deze algemene voorwaarden wordt de wederpartij van de verkoper aangeduid als koper.

Partijen zijn verkoper en koper samen.

De overeenkomst betekent de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.

Afwijking van deze voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Betaling

Het volledige aankoopbedrag wordt altijd direct in de webwinkel betaald. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval ontvangt de koper een bewijs van de reservering en het voorschot. De verkoper biedt de mogelijkheid aan bij de KvK ingeschreven bedrijven om op rekening te kopen. De verkoper stuurt in dat geval digitaal een factuur, die uiterlijk 30 dagen na ondertekening betaald dient te zijn.

Betaalt de koper niet op tijd, dan is hij in verzuim. Indien de koper in gebreke blijft, is de verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Doet de koper dit niet, dan gaat de verkoper over tot incasso. De kosten verbonden aan die incasso zijn voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar.

Indien de koper zijn medewerking aan de uitvoering van de bestelling door de verkoper weigert, is hij alsnog verplicht de overeengekomen prijs aan de verkoper te betalen.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is genoemd. Indien het aanbod niet binnen die termijn wordt aanvaard, vervalt het aanbod.

Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen dienen dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeen te komen.

De op aanbiedingen, offertes en facturen vermelde prijs bestaat uit de koopprijs exclusief de verschuldigde BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.

Artikel 5: Herroepingsrecht

De consument heeft het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn gaat in vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.

Er is geen herroepingsrecht indien de producten op maat zijn gemaakt volgens de specificaties, slechts korte tijd kunnen worden bewaard en omdat het veelal hygiënische producten zijn, is het herroepingsrecht niet van toepassing op geopende of beschadigde verpakkingen.

De koper kan gebruik maken van het herroepingsformulier van een verkoper. Verkoper is verplicht deze onverwijld op verzoek van koper aan koper ter beschikking te stellen.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele verzendverpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De verkoper zal de koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal verkoper de koper hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte stellen.

Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, zal verkoper daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

In afwijking van het in het derde lid van dit artikel bepaalde kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 7: Levering en risico-overgang

Zodra de gekochte zaak door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper op koper.

Artikel 8: Onderzoek, klachten

De koper is verplicht het geleverde op het moment van aflevering, doch in ieder geval binnen de kortst mogelijke termijn te inspecteren. in toevoeging