Free shipping from €750,-

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. EM Carbon gevestigd in Nederland, Deventer, Kamer van Koophandel nummer:76844528 , wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
 2. De wederpartij van de verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
 4. Onder de overeenkomst wordt verstaan de koopovereenkomst tussen de partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens de verkoper.
 2. Afwijking van deze voorwaarden is alleen mogelijk als partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Betaling

 1. De volledige aankoopprijs wordt altijd direct in de webwinkel betaald. In het geval van reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval ontvangt de koper een bewijs van de reservering en de aanbetaling. De verkoper biedt de mogelijkheid voor bedrijven die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel om op rekening te kopen. In dat geval stuurt de verkoper een factuur digitaal, die uiterlijk 30 dagen na ondertekening moet worden betaald.
 2. Als de koper niet op tijd betaalt, is hij in gebreke. Indien de koper in gebreke blijft, is de verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Indien de koper dit niet doet, gaat de verkoper over tot incasso. De kosten verbonden aan die inning zijn voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend op basis van het Besluit Vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslaglegging of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van de verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien de koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door de verkoper weigert, is hij alsnog verplicht de overeengekomen prijs aan de verkoper te betalen.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijzen

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is vermeld. Indien het aanbod niet binnen deze termijn wordt aanvaard, vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de koper geen recht op ontbinding of schadevergoeding bij overschrijding ervan, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
 4. De prijs die op aanbiedingen, offertes en facturen wordt vermeld, bestaat uit de aankoopprijs exclusief de verschuldigde BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.

Artikel 5: Herroepingsrecht

 1. De consument heeft het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn gaat in vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.
 2. Er is geen herroepingsrecht als de producten op maat zijn gemaakt volgens de specificaties, slechts kortstondig kunnen worden bewaard en omdat het meestal om hygiëneproducten gaat, geldt het herroepingsrecht niet voor geopende of beschadigde verpakkingen.
 3. De koper kan gebruik maken van een herroepingsformulier van de verkoper. De verkoper is verplicht deze direct na het verzoek van de koper aan de koper ter beschikking te stellen.
 4. Tijdens de afkoelingsperiode gaat de consument zorgvuldig om met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien de partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit gevolgen hebben voor het tijdstip van voltooiing van de uitvoering. De verkoper zal de koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen heeft, zal de verkoper de koper hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte stellen.
 4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, zal de verkoper aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst leidt tot overschrijding van deze prijs.
 5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan de verkoper geen extra kosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 7: Levering en risico-overdracht

 1. Zodra het gekochte object door de koper is ontvangen, gaat het risico over van de verkoper naar de koper.

Artikel 8: Onderzoek, klachten

 1. De koper is verplicht de geleverde goederen te controleren op het moment van levering, maar in ieder geval binnen de kortst mogelijke termijn. Daarnaast dient de koper te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde zaken overeenkomt met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer worden gesteld.
 2. Klachten met betrekking tot schade, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten door de koper binnen 10 werkdagen na de dag van levering van de goederen schriftelijk bij de verkoper worden ingediend.
 3. Indien de klacht binnen de gestelde termijn gegrond wordt bevonden, heeft de verkoper het recht om ofwel te herstellen, opnieuw te leveren, ofwel af te zien van levering en de koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
 4. Lichte en/of gebruikelijke afwijkingen in de branche en verschillen in kwaliteit, aantal, grootte of afwerking kunnen niet tegen de verkoper worden ingeroepen.
 5. Klachten over een bepaald product hebben geen invloed op andere producten of onderdelen die tot dezelfde overeenkomst behoren.
 6. Na verwerking van de goederen door de koper worden geen klachten meer geaccepteerd.

Artikel 9: Voorbeelden en modellen

 1. Indien een monster of model aan de koper is getoond of verstrekt, wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, zonder dat de te leveren zaken daaraan behoeven te beantwoorden. Dit is anders indien partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak hiermee zal overeenstemmen.

Artikel 10: Levering

 1. Levering vindt plaats “af fabriek/winkel/magazijn”. Dit betekent dat alle kosten voor de koper zijn. (Let op, wij monteren geen onderdelen)
 2. De koper is verplicht de goederen af te nemen op het moment dat de verkoper deze aan hem levert of laat leveren, dan wel op het moment dat deze goederen conform de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien de koper de levering weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is de verkoper gerechtigd de zaak op te slaan voor rekening en risico van de koper.
 4. Indien de goederen worden geleverd, is de verkoper gerechtigd eventuele leveringskosten in rekening te brengen.
 5. Indien de verkoper voor de uitvoering van de overeenkomst informatie van de koper nodig heeft, gaat de levertijd in nadat de koper deze informatie aan de verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 6. Een door de verkoper opgegeven levertijd is indicatief. Dit is nooit een deadline. Bij overschrijding van de termijn dient de koper de verkoper schriftelijk in gebreke te stellen.
 7. De verkoper is gerechtigd de goederen in gedeelten te leveren, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen of indien deellevering geen zelfstandige waarde oplevert. Bij levering in gedeelten is de verkoper gerechtigd deze gedeelten afzonderlijk te factureren.

Artikel 11: Overmacht

 1. Indien de verkoper door overmacht niet of niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen, is hij niet aansprakelijk voor de door de koper geleden schade.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke omstandigheid waarmee de verkoper ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geen rekening kon houden en waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de koper kan worden verlangd, zoals ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, mishandeling, sabotage, terrorisme, energieverstoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, stakingen, uitsluiting van werknemers, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden en andere verstoringen in het bedrijf van de verkoper.
 3. Partijen begrijpen ook door overmacht dat leveranciers die voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk zijn van de verkoper, de contractuele verplichtingen jegens de verkoper niet nakomen, tenzij dit aan de verkoper kan worden toegerekend.
 4. Indien zich een situatie voordoet als hierboven bedoeld waardoor de verkoper zijn verplichtingen jegens de koper niet kan nakomen, worden die verplichtingen opgeschort zolang de verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. Indien de overmacht langer dan drie maanden duurt, heeft de koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ontbinding kan alleen per aangetekende brief.

Artikel 12: Overdracht van rechten

 1. Rechten van de ene partij bij deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een bepaling met vermogensrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij de verkoper aangeboden goederen en de geleverde goederen en onderdelen blijven eigendom van de verkoper totdat de koper de volledige overeengekomen prijs heeft betaald. Tot die tijd kan de verkoper zijn eigendomsvoorbehoud inroepen en de goederen terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooraf te betalen bedragen niet of niet tijdig worden betaald, heeft de verkoper het recht de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is betaald. Er is dan sprake van wanbetaling van de schuldeisers. Een te late levering kan in dat geval niet tegen de verkoper worden ingeroepen.
 3. De verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 4. De verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan de koper geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Indien de goederen nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform de overeenkomst is betaald, heeft de verkoper een retentierecht. De zaak wordt pas geleverd als de koper volledig en conform de overeenkomst heeft betaald.
 6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van de koper zijn de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitgekeerd. Dit bedrag wordt verhoogd met het bedrag van het eigen risico volgens het desbetreffende beleid.
 2. De aansprakelijkheid van de verkoper voor schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de verkoper of zijn leidinggevend personeel is niet uitgesloten.

Artikel 15: Klachtenplicht

 1. De koper is verplicht om eventuele klachten over de levering onmiddellijk aan de verkoper te melden. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat de verkoper in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gerechtvaardigd is, is de verkoper verplicht de goederen te herstellen en eventueel te vervangen.

Artikel 16: Garanties

 1. Als er garanties in de overeenkomst zijn opgenomen, geldt het volgende. De verkoper garandeert dat de verkochte goederen voldoen aan de overeenkomst, dat zij zonder gebreken zullen functioneren en dat zij geschikt zijn voor het gebruik dat de koper voornemens is te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalendermaanden na ontvangst van de door de koper verkochte goederen.
 2. Het doel van de garantie is om een zodanige risicospreiding tussen de verkoper en de koper vast te stellen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie altijd volledig voor rekening en risico van de verkoper zijn en dat de verkoper nooit aansprakelijk kan worden gesteld voor een inbreuk op een garantie. een beroep doen op artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek. Het bepaalde in de vorige zin is ook van toepassing indien de inbreuk bij de koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het uitvoeren van onderzoek.
 3. Voornoemde garantie is niet van toepassing indien het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of indien – zonder toestemming – de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht of hebben getracht het gekochte te maken of te gebruiken voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
 4. Indien de door de verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een zaak die door een derde is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent is verstrekt.

Artikel 17: Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 3. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden in een gerechtelijke procedure als onredelijk bezwarend worden beschouwd, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 18: Forumkeuze

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de arrondissementsrechtbank in Deventer.

EM Carbon

BTW/TAX-nummer: NL003119290B09

KVK Nummer: 76844528

Rekeningnummer: NL 58 INGB 0008 1590 04

Questions? Chat with us!